Prelucrarea datelor

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), societatea MEDA PROD 98 S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bucureşti, str. Vâlsăneşti nr. 1E, sector 3, J40/2949/1998, CUI 10374339, reprezentată legal de Rizea Florin, în calitate de Președinte Directorat, fiind desemnat responsabil cu protecția datelor CA Ilie Alexandru, e-mail: date.personale@medaprod.ro, în calitate de operator de date personale, administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului www.medaprod.com.

Scopul prelucrarii. Temeiul legal al prelucrarii. Durata stocarii.

a). in scopul analizarii si/sau solutionarii cererilor, reclamatiilor, comentariilor, sugestiilor primite din partea dvs. prin intermediul website-ului www.medaprod.com, societatea MEDA PROD 98 S.A., în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează, prin mijloace automatizate, următoarele date personale declarate de dvs. la momentul completării formularului de contact afișat pe website-ul www.medaprod.com: nume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Prelucrarea acestor date se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, fiind necesară în vederea realizării interesului legitim al operatorului MEDA PROD 98 S.A. ce decurge din necesitatea îmbunătățirii serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră. Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dvs. personale. Refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determină imposibilitatea obținerii informațiilor dorite și/sau, după caz, soluționării cererilor, sugestiilor, comentariilor sau reclamațiilor dvs.

Datele personale sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari. Datele furnizate de dvs. prin intermediul formularului de contact vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani de la data soluționării cererii / reclamației dvs..

b). in scopul informarii dvs. despre produsele, evenimentele, campaniile organizate de MEDA PROD 98 S.A., pentru desfășurarea de sondaje în rândul clienților sau alte activități ori evenimente de marketing (marketing direct), societatea MEDA PROD 98 S.A. prelucrează, prin mijloace manuale și automatizate, datele dvs. personale: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte informații relevante, comunicate în mod voluntar de către dvs. în cuprinsul mesajelor pe care ni le trimiteți prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru web.

Prelucrarea acestor date se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor, în baza consimțământului dvs.

Dreptul de retragere a consimtamantului: Pentru oricare din comunicările legate de marketing, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. În vederea retragerii consimțământului dvs. pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil în scop de marketing puteți să ne transmiteți un e-mail la adresa: date.personale@medaprod.ro, sau să ne comunicați o scrisoare la adresa: Bucureşti, str. Vâlsăneşti nr. 1E, sector 3. În cazurile în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrările în scop de marketing, MEDA PROD 98 S.A. nu va mai permite prelucrarea datelor dvs. în acest scop și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dvs. cu caracter personal. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

Datele personale sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.
Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop vor fi stocate timp de 5 ani.
Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dvs. personale, refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determină imposibilitatea informării dvs. cu privire la produsele, ofertele, promoțiile, evenimentele, campaniile noastre.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către o țară terță UE sau către o organizație internațională.

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, aveţi următoarele drepturi privind prelucrarea datelor personale:

(i) Dreptul de acces la date: Aveți dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ de a obține accesul la datele privitoare la dumneavoastră, și de a primi copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la scopul prelucrării; categoriile de date prelucrate; destinatari; existența drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor; dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere; sursa datelor in anumite cazuri, precum și informații cu privire la profilare, atunci când se realizează o astfel de operațiune.

(ii) Dreptul la rectificarea datelor: Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

(iii) Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): În anumite situații întemeiate, aveți dreptul de a obtine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.

(iv) Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor: Aveți dreptul de a restrictiona, în anumite cazuri, prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.

(v) Dreptul de opozitie: Aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi în anumite cazuri.

(vi) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.

(vii) Dreptul la retragerea consimtamantului: În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, precum și de a vă adresa instanțelor de judecată, în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul MEDA PROD 98 S.A..

Pentru exercitarea drepturilor dvs. sus-menționate, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la societatea MEDA PROD 98 S.A., Bucureşti, str. Vâlsăneşti nr. 1E, sector 3, sau la adresa de e-mail: date.personale@medaprod.ro. Dacă unele dintre datele care vă privesc sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus.

Formulare